TECHNOLOGY

จากประเทศเยอรมัน ที่จะช่วยปกป้อง
สีรถยนต์จากมลภาวะต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

PRODUCT

ด้วยสูตร Silica Nano Coat ที่ช่วยปกป้องสีรถยนต์ จากมลภาวะต่าง ๆ
ทำให้สีของรถยนต์มีความเงา ฉ่ำ อยู่เสมอ ปกป้องยาวนานถึง 2-3 เดือน
และยังช่วยลดขั้นตอนในการเคลือบสี โดยการฉีดสเปรย์
ขณะที่รถยังเปียกได้ทันที

Bottle-lambo price

REVIEWS

 • r4
 • r3
 • r2
 • r1
 • r5
 • r6
 • r7
 • acc1
 • acc2
 • acc3
 • acc4

FEATURES


ช่วยปกป้องสีรถยนต์ 
จากมลภาวะต่างๆ 


ช่วยให้รถยนต์มีความ 
เงางามมากยิ่งขึ้น 

ปกป้องยาวนาน  2-3 
เดือนและทนการชะล้าง 
ได้มากกว่า 10 ครั้ง 

Bottlev1

ช่วยลดขั้นตอนในการเคลือบ ใช้งานได้ใน
ขณะที่รถเปียก

ผิวลื่น น้ำเป็นทรงกลม
ไม่เกาะพื้นผิวรถ

ใช้งานได้ทั้ง กระจก
เหล็ก อลูมิเนียม
แสตนเลส พลาสติก

Inline
Inline